19/06/20  TIN CỦA TRƯỜNG  44
GV tuyên truyền vào các tiết cuối của buổi học để cho học sinh thực hiện
 29/05/20  TIN CỦA TRƯỜNG  56
các bộ phận nghiên cứu thực hiện, có giừ vướng mắc, trao đổi với BGH
 25/05/20  TIN CỦA TRƯỜNG  62
Toàn thể CB, GV trường nghiêm túc thực hiện