Kế hoạch BDTX năm học 2020-2021

- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao mức độ dáp ứng của giáo viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp,  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm học và yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng, tự đánh giá công tác BDTX của giáo viên, CBQL; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động BDTX giáo viên, cán bộ quản lý của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Bảo đảm đề cao ý thức tự học, bồi dưỡng liên tục của CBQL, GV trong trường, việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của giáo viên và CBQL.

- Bảo đảm thiết thực, chất lượng, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Tài liệu đính kèm: Tải về

CBQL, Tổ khối trưởng và toàn thê giáo viên nghiên cứu thực hiện

Bài viết liên quan